Kolégium ZBK

Kolégium je najvyšším orgánom ZBK. Tvoria ho všetci členovia, každý z nich zastúpený vždy jedným splnomocneným zástupcom. 

Kolégium zvoláva Výkonný výbor ZBK najmenej 2 krát do roka. Predseda ZBK je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Kolégia na podnet aspoň 1/3 všetkých riadnych členov ZBK a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Rokovania Kolégia riadi predseda ZBK, v jeho neprítomnosti podpredseda ZBK.

Do pôsobnosti Kolégia patrí rokovanie a rozhodovanie o všetkých otázkach súvisiacich s činnosťou ZBK, najmä:

a)     o zmene stanov ZBK,

b)     o schválení volebného poriadku orgánov ZBK,

c)     o voľbe a odvolaní členov Výkonného výboru ZBK a voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu ZBK,

d)     o znížení alebo rozšírení počtu členov Výkonného výboru ZBK,

e)     o voľbe a odvolaní predsedu a členov komisií,

f)       o znížení alebo rozšírení počtu členov komisiách,

g)     o schválení návrhu rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a výsledkov hospodárenia ZBK, ako aj výsledkov kontroly,

h)     o schválení členských poplatkov a príspevkov ZBK,

i)       o stanovení smerovania ďalšieho rozvoja ZBK,

j)       o prijímaní nových členov ZBK,

k)     o vylúčení člena zo ZBK,

l)       o stratégii základných aktivít ZBK,

m)  o stratégii vo vzťahu k partnerom ZBK,

n)     o schválení, zmene a doplnení vypracovaných predpisov a odporúčaní,

o)     o spôsobe a podmienkach vytvárania odborných platených orgánov ZBK,

p)     o zmene a zrušení ZBK, v prípade likvidácie ZBK menuje likvidátora a určuje jeho odmenu,

q)     o vymenovaní audítora na hospodárenie ZBK,

r)      rozhodnutie o ďalších návrhoch, ktoré si Kolégium vyhradí.

Kolégium ZBK rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti hlasovaním.Každý člen má pri hlasovaní na zasadnutí Kolégia ZBK jeden hlas.