Združenie pre bankové karty

Združenie pre bankové karty (ďalej ZBK) bolo založené dňa 19.01.1994. Je to dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty, ktoré majú spoločný záujem a to rozvoj platobných kariet na Slovensku.

V súčasnosti má ZBK 21 riadnych členov (11 bánk a 10 nebankových subjektov). 

V roku 2012 ZBK prešlo vnútornou reštrukturalizáciou a vytýčilo si hlavné ciele a stratégiu fungovania. Cieľom ZBK je naďalej budovať a zviditeľňovať značku ZBK ako centrum informácií v oblasti platobných kariet na Slovensku a zároveň zdieľať tieto informácie v rôznych formách kooperácie s ďalšími partnermi. Vzájomná spolupráca môže prebiehať formou členstva alebo inou formou partnerstva.

Medzi hlavné piliere ZBK patria:

– Naši členovia – všetky aktivity ZBK sú zamerané na potreby našich členov. Členstvo ZBK prináša všetkým zainteresovaným subjektom celý rad výhod, medzi ktorými sú aktívna spolupráca a komunikácia s členmi a partnermi ZBK, kvalitný vzdelávací program, otvorený zdroj informácií – web stránka, PR podpora, online marketing a podobne.

– Vízia, poslanie, stratégia –  hlavnou víziou a poslaním ZBK je stať sa silnou a stabilnou organizáciou na slovenskom kartovom trhu, vytvárať členom ZBK podmienky pre odborný rast a podporu v oblasti platobných kariet. Hlavnou stratégiou je orientácia na značku ZBK, požiadavky členov ZBK, ďalšie aktivity a podpora. 

– Edukácia – neustále inovácie a trendy majú vplyv nielen na banky, ale aj dodávateľov, procesorov, mobilných operátorov, kartové asociácie. Z tohto dôvodu ZBK organizuje pravidelné, odborné semináre na aktuálne a lákavé témy, o ktoré majú členovia, ale aj nečlenovia záujem. Pri týchto témach je dôležitý nielen obsah, ale aj správne načasovanie seminára. Informácie, ktoré tu majú možnosť všetci účastníci získať im prinášajú množstvo zaujímavých, ale aj významných návodov a zlepšení.

– Informovanosť – formou vlastnej web stránky a sociálnej siete Facebook, ktoré majú vysokú návštevnosť a sú dostupné pre široké publikum. Prostredníctvom týchto kanálov majú členovia, ale aj verejnosť prístup k aktuálnym článkom, informáciam a zároveň aj možnosti vzdelávania sa ( ochrana proti skimmingom, výhody použitia PK, dôležité rady pri strate a odcudzení a ďalšie užitočné informácie … ).