Výkonný výbor ZBK

Výkonný výbor riadi činnosť ZBK medzi zasadnutiami Kolégia. Zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh stanovených Kolégiom.

Výkonný výbor má minimálne 5 členov, z ktorých jeden je predseda a druhý podpredseda ZBK. Min. 3 členovia VV sú volení z členov banky. Výkonný výbor je volený Kolégiom a to na trojročné funkčné obdobie v tajných priamych voľbách.

Zasadnutí Výkonného výboru ZBK má právo sa zúčastniť každý člen ZBK.

Súčasné zloženie Výkonného výboru ZBK:

Peter Géc

predseda ZBK

Patrick Melioris

podpredseda ZBK

Katarína Zvarová

člen výboru

Andrea Šipošová

Andrea Šipošová

člen výboru

Ingrid Lieskovská

člen výboru

Juraj Chomo

člen výboru